Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej krajowej lub dojazdu z drogi wewnętrznej

Procedury powiązane
Wydawanie zezwoleń na lokalizację i przebudowę zjazdów z drogi publicznej lub dojazdu z drogi wewnętrznej
Szczegółowy opis procedury
Sposób załatwienia sprawy

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Jednostki Projektowej, Inwestora (właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna) o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej krajowej potwierdzającego zaprojektowanie dojazdu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.) lub projektu budowlanego dojazdu z działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Skrócony opis procedury
Najważniejsze etapy realizacji procedury:

KROK 1

Przejdź do wymaganych dokumentów

Złóż wniosek i załączniki

w Zarządzie, elektronicznie, mailem lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Odbierz dokumenty

zostaną przekazane w sposób uzgodniony z nadawcą wniosku

Przydatne informacje
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
Termin i miejsce załatwienia sprawy
Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej w Zarządzie Dróg i Transportu

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

pok. 206, 313, 314, ul. Piotrkowska 173 - procesowanie w sprawie

Naczelnik Wydziału - pok. 309, ul. Piotrkowska 173

Zastępca Naczelnika - pok. 313, ul. Piotrkowska 173

Telefony:

+48 (42) 272-63-20

+48 (42) 638-49-70

Umawianie/rezerwacja wizyty

Osobisty kontakt z pracownikami wymaga umówienia wizyty:

Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej

 • +48 (42) 272-67-15 – Śródmieście,
 • +48 (42) 638-49-70 – Bałuty,
 • +48 (42) 638-49-72 – Polesie,
 • +48 (42) 638-48-86 – Widzew,
 • +48 (42) 272-64-70 – Górna,
 • +48 (42) 272-67-16 – drogi wewnętrzne
Opłaty
Opłaty

Wydanie uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu / dojazdu nie jest postępowaniem administracyjnym, opłaty skarbowej za pełnomocnictwo nie wnosi się.

Dokumenty
Formy i miejsce składania dokumentów
 • listownie:
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Piotrkowska 173
   90-447 Łódź
 • osobiście:
  • kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173
 • pocztą elektroniczną: zdit@zdit.uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP
Termin składania dokumentów

Co najmniej 30 dni przed terminem kiedy jest potrzebna zgoda.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego/rysunków technicznych
 • Kopia decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi krajowej / uzgodnienia lokalizacji dojazdu z drogi wewnętrznej wydane przez zarządcę drogi
 • Projekt budowlany zjazdu / dojazdu w dwóch egzemplarzach lub rysunki techniczne potwierdzające zaprojektowanie zjazdu zgodnie z wymogami Rozporządzenia MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.)
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
Podstawa prawna
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.)
Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
 • Jednostka
  Zarząd Dróg i Transportu
  Komórka
  Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;