Wydawanie zezwoleń na lokalizację i przebudowę zjazdów z drogi publicznej lub dojazdu z drogi wewnętrznej

Szczegółowy opis procedury
Sposób załatwienia sprawy

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wniosek właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna lub pełnomocnika o uzgodnienie lokalizacji lub przebudowy zjazdu z drogi publicznej lub dojazdu z działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna.

Termin i miejsce załatwienia sprawy
Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej w Zarządzie Dróg i Transportu

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

pok. 206, 313, 314, ul. Piotrkowska 173 - procesowanie w sprawie

Naczelnik Wydziału - pok. 309, ul. Piotrkowska 173

Zastępca Naczelnika - pok. 313, ul. Piotrkowska 173

Telefony:

Zespół Uzgodnień Dokumentacji

+48 (42) 272-63-20

+48 (42) 638-49-70

Opłaty
Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Decyzja (zwolnione z opłat są decyzje na zjazdy dla celów mieszkaniowych)  82,00 zł
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa lub gdy sprawa dotyczy działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna)  17,00 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej:

Pekao S.A oddział w Warszawie, 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź

Dokumenty
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację i przebudowę zjazdów z drogi publicznej lub dojazdu z drogi wewnętrznej
formularz elektroniczny (ePUAP)
Formularz   
 • Mapa do celów projektowych lub lokalizacyjnych (2 egz.) w skali 1:500  z naniesionym zjazdem (zjazd wrysowany w dowiązaniu do krawędzi jezdni i zwymiarowany) oraz w przypadku dróg gminnych i powiatowych rysunki techniczne z parametrami zjazdu (przekrój poprzeczny, przekrój podłużny, konstrukcja, szczegół połączenia zjazdu z jezdnią oraz chodnikiem), a w przypadku pozostałych dróg projekt budowlany zjazdu – jeżeli Inwestor występuje o jego uzgodnienie
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, którą ma obsługiwać wnioskowany zjazd
 • Wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS (nie dotyczy inwestorów indywidualnych)
 • Oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona przez notariusza kopia, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 82 zł (zwolnienie m.in. na budownictwo mieszkaniowe)
 • Opinia Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ w przypadku konieczności usunięcia drzew w pasie drogowym
 • Dokumentacja fotograficzna miejsca lokalizacji zjazdu (opcjonalnie)
Podstawa prawna
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.)
Tryb odwoławczy

wg Kodeksu postępowania administracyjnego

Realizatorzy
 • Jednostka
  Zarząd Dróg i Transportu
  Komórka
  Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;