Deklaracja dostępności Portalu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

Urząd Miasta Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Z obowiązku zapewnienia dostępności wyłączone są:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Al. Politechniki 32 - winda, podjazd do budynku

ul. Krzemieniecka 2B - winda, podjazd do budynku

ul. Pabianicka 2 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

ul. Piotrkowska 102 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

ul. Piotrkowska 104 / ul. Piotrkowska 106 - windy, podjazd do budynku, drzwi do budynku otwierane automatycznie

ul. Piotrkowska 110 - wejście z poziomu ulicy, sala obsługi na parterze

ul. Piotrkowska 113 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

ul. Piotrkowska 153 - winda, podjazd do budynku

ul. Piotrkowska 171 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

ul. Piotrkowska 175 - winda, podjazd do budynku

ul. Piłsudskiego 100 - winda, podjazd do budynku, w budynku Urzędu Stanu Cywilnego schodołaz

ul. Sienkiewicza 5 - winda, podjazd, taśmy ostrzegawcze dla niedowidzących

ul. Ks. Skorupki 21 - winda, podjazd do budynku

ul. Smugowa 26a i 30/32 - winda, podjazd

ul. Tuwima 10 - wejście z poziomu ulicy, windy

ul. Wólczańska 36 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

ul. Wólczańska 121/123 - wejście do budynku z poziomu ulicy, drzwi do budynku otwierane automatycznie, winda

ul. Zachodnia 47 - pochylnia przy wejściu do budynku, drzwi do budynku otwierane automatycznie

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Portal Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami:

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miasta Łodzi realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz).

Koordynator dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi w latach 2021-2024

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;