Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 656

 

50-lecie pożycia małżeńskiego

Przyjmowanie zgłoszeń na jubileusz. Organizacja uroczystości wręczania medali. Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub osoba bliska. Przyjęcie zgłoszenia następuje w chwili przedstawienia...

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
08-06-2020 10:25

Adopcja zwierzęcia bezdomnego - psa lub kota

Osoba zainteresowana adopcją zwierzęcia otwiera stronę internetową Schroniska dla Zwierząt w Łodzi pod adresem: zakładce nowo przyjęte (wyszukiwarka umożliwia sortowanie...

Kategoria
zwierzęta
Jednostka
Schronisko dla Zwierząt, Dział Adopcji
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
05-05-2020 15:25

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Analiza zasadności aktualizacji opłaty Postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy Postanowienie o wypłacie rzeczoznawcy wynagrodzenia Na każdym etapie – w razie...

Kategoria
zarząd nad nieruchomościami opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
14-05-2020 13:15

Aktualizacja opłat rocznych za trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach Skarbu Państwa

Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w trwałym zarządzie. Brak terminu do złożenia wniosku. Adresat - wniosek należy kierować...

Kategoria
zarząd nad nieruchomościami opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
17-08-2018 14:49

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowanie o aktualizację opłaty rocznej jest postępowaniem cywilnoprawnym prowadzonym na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu. Strona umowy (właściciel - Skarb Państwa lub użytkownik wieczysty)wszczynająca...

Kategoria
użytkowanie wieczyste opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
17-08-2018 15:03

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Postępowanie o aktualizację opłaty rocznej jest postępowaniem cywilnoprawnym prowadzonym na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu. Strona umowy (właściciel - Miasto Łódź lub użytkownik...

Kategoria
użytkowanie wieczyste opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
21-07-2020 13:31

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy

Aby skorzystać z form wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej osoba niepełnosprawna powinna być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako: bezrobotny – to osoba, która posiada...

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
02-10-2020 12:16

Aktywizacja zawodowa repatriantów

W przypadku repatrianta: Złożenie w Urzędzie Miasta Łodzi wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (rozpatrywany przez UMŁ w ciągu...

Kategoria
praca repatrianci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
23-08-2019 13:59

Aplikowanie przez kandydatów na praktyki i staże w serwisie praktyki.lodz.pl

Po rejestracji profilu w serwisie www.praktyki.lodz.pl  kandydaci na staże i praktyki mają możliwość wyszukiwania dostępnych ofert praktyk i staży oraz aplikowania na nie. Aby dokonać rejestracji...

Kategoria
praca uczelnie i studenci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
03-06-2020 14:23

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu (przycisk D lub U w przypadku umówionej wizyty) z „automatu biletowego”. Dotyczy to zarówno osób,...

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
04-11-2020 14:48

Czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody

Procedura na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem o ograniczenie na okres do 6 miesięcy liczony od dnia zajęcia nieruchomości może wystąpić organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba...

Kategoria
użyczenia i czasowe zajęcia
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
03-09-2020 09:26

Dodatkowa tablica rejestracyjna wydawana dla pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji...

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
04-11-2020 15:31

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

Pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia Wydziału Edukacji o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. O dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników...

Kategoria
praca
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
18-06-2020 14:05

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych jest złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku...

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
18-02-2021 15:09

Dofinansowanie osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy kosztów studiów podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych realizowane jest na wniosek osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Aby otrzymać dofinansowanie...

Kategoria
praca wsparcie społeczne bezrobotni uczelnie i studenci
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
09-10-2020 08:39

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (osoby prawne i jednostki organizacyjne)

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników. Wniosek należy złożyć...

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne kultura sport
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
19-02-2021 12:06

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników. Wniosek należy złożyć...

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne pomoc finansowa
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
19-02-2021 13:07

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Wsparcie osoby niepełnosprawnej: Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z miejscem zamieszkania tej osoby na Wydziałach Pracy Środowiskowej MOPS. Zostały...

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne pomoc finansowa
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
18-02-2021 14:21

Dokonanie darowizny nieruchomości Miasta na cele publiczne

Wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny, Analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Miasta (wykluczenie obowiązku zwrotu...

Kategoria
darowizny i dziedziczenie
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
14-08-2020 10:45

Dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne

wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny, analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa (wykluczenie obowiązku...

Kategoria
darowizny i dziedziczenie
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
15-05-2020 10:01

Dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa

wpłynięcie wniosku o dokonanie zamiany lub wszczęcie postępowania z urzędu, analiza z punktu widzenia zasadności dokonania zamiany nieruchomości przez Skarb Państwa; analiza stanu prawnego nieruchomości...

Kategoria
użyczenia i czasowe zajęcia
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
15-05-2020 10:17

Dokonywanie wpisu oraz zmian wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru...

Kategoria
działalność gospodarcza gospodarka odpadami
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
01-07-2020 08:35

Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek. Organ po analizie złożonej dokumentacji: sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych...

Kategoria
prace geologiczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
29-03-2021 15:29

Dokumentowanie innych prac geologicznych

Przekazanie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek....

Kategoria
prace geologiczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
29-03-2021 15:51

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub...

Kategoria
zabytki
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
16-12-2020 14:52

Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie budynków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała nr XI/399/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie...

Kategoria
budownictwo
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
16-12-2020 14:43

Dzierżawa nieruchomości, ustalanie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wydanie pozwolenia na zajęcie terenu

Złożenie wniosku wraz z mapą, na której należy zaznaczyć teren objęty wnioskiem. Wniosek pisany jest indywidualnie. ...

Kategoria
sprawy elektroniczne dzierżawy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
23-09-2020 11:02

Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót Opis sprawyZajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg...

Kategoria
drogi dzierżawy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
04-12-2020 13:20

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych na podstawie przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych z zastosowaniem wszystkich środków egzekucyjnych (z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości), o których mówi ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych do osób fizycznych i jednostek organizacyjnych objętych tytułem wykonawczym, poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych, do których należy...

Kategoria
egzekucja i windykacja należności
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
27-02-2020 13:11

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu adm. rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu adm. publicz. wydawanych w ramach UMŁ

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących należności niepieniężnych do osób fizycznych i jednostek organizacyjnych objętych tytułem wykonawczym, poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych,...

Kategoria
egzekucja i windykacja należności
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Sekcje
Opis procedury Termin i miejsce załatwienia Opłaty Podstawa prawna Realizatorzy
Data utworzenia
27-02-2020 12:57
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;