Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 633

 

50-lecie pożycia małżeńskiego

Z okazji 50-tej rocznicy zawarcia małżeństwa Prezydent RP przyznaje medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Urząd Stanu Cywilnego pośredniczy w przekazywaniu wniosków o nadanie medalu, przyjmując zgłoszenia i weryfikując dane.

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Adopcja zwierzęcia bezdomnego ze Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - psa lub kota

Procedura adopcji zwierzęcia (psa lub kota).

Do procedury mogą przystąpić osoby pełnoletnie.

Kategoria
zwierzęta
Jednostka
Schronisko dla Zwierząt, Dział Adopcji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Analiza zasadności aktualizacji opłaty Postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy Postanowienie o wypłacie rzeczoznawcy wynagrodzenia Na każdym etapie – w razie...

Kategoria
zarząd nad nieruchomościami opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktualizacja opłat rocznych za trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach Skarbu Państwa

Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w trwałym zarządzie. Brak terminu do złożenia wniosku. Adresat - wniosek należy kierować...

Kategoria
zarząd nad nieruchomościami opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowanie o aktualizację opłaty rocznej jest postępowaniem cywilnoprawnym prowadzonym na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu. Strona umowy (właściciel - Skarb Państwa lub użytkownik wieczysty)wszczynająca...

Kategoria
użytkowanie wieczyste opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja opłaty rocznej następuje z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

Kategoria
użytkowanie wieczyste opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poszukujących pracy, a także osób z niepełnosprawnościami to całokształt działań możliwych do zrealizowania z osobą zainteresowaną, zawierające usługi i instrumenty rynku pracy. Efektem podjętych działań jest powrót, osoby objętej aktywizacją, na rynek pracy, a więc aktywizacja w obszarze zawodowym.

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktywizacja zawodowa repatriantów – dla pracodawcy

Udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorcy zatrudniającemu repatrianta na przeszkolenie, utworzenie stanowiska, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne dla repatrianta.

Kategoria
praca repatrianci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktywizacja zawodowa repatriantów – dla repatrianta

Udzielenie wsparcia finansowego repatriantowi na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Kategoria
praca repatrianci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aplikowanie przez kandydatów na praktyki i staże w serwisie praktyki.lodz.pl

Serwis www.praktyki.lodz.pl umożliwia studentom i absolwentom łódzkich uczelni zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe na rynku pracy. Zarejestrowani użytkownicy portalu mogą aplikować na dostępne oferty praktyk i staży w łódzkich firmach.

Kategoria
praca uczelnie i studenci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Właściciel pojazdu, w celu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody

Czasowe zajęcie nieruchomości jest możliwe w przypadku spełnienia jednej z przesłanek tj. wystąpienia siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody.  O czasowe zajęcie można ubiegać się również w przypadku nagłej potrzeby zapobieżenia znacznej szkodzie wynikającej z awarii. Wydanej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. O decyzję może wystąpić podmiot do zadań którego należy utrzymanie urządzeń infrastruktury technicznej lub utrzymanie nieruchomości.  Decyzja może być również wydana z urzędu.

Kategoria
sprawy elektroniczne użyczenia i czasowe zajęcia
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dodatkowa tablica rejestracyjna wydawana dla pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

Właściciel pojazdu, w celu wydania dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika, składa wniosek o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dofinansowanie osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy kosztów studiów podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych realizowane jest na wniosek osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Aby otrzymać dofinansowanie...

Kategoria
praca wsparcie społeczne bezrobotni uczelnie i studenci
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

O dofinansowanie mogą wnioskować pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego – nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
Kwota dofinansowania jest zależna od okresu kształcenia młodocianego i wynosi:

  • dla nauki zawodu - do 8081 zł za pełen okres kształcenia tj. 36 m-cy
  • dla przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach w II części prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy wysokość kwoty dofinansowania wynosi do 10 000 tyś.

Kategoria
praca sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokonanie darowizny nieruchomości Miasta na cele publiczne

Wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny, Analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Miasta (wykluczenie obowiązku zwrotu...

Kategoria
darowizny i dziedziczenie
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne

wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny, analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa (wykluczenie obowiązku...

Kategoria
darowizny i dziedziczenie
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa

wpłynięcie wniosku o dokonanie zamiany lub wszczęcie postępowania z urzędu, analiza z punktu widzenia zasadności dokonania zamiany nieruchomości przez Skarb Państwa; analiza stanu prawnego nieruchomości...

Kategoria
użyczenia i czasowe zajęcia
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokonywanie wpisu oraz zmian wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dokonywanie wpisu oraz zmian wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.

Kategoria
działalność gospodarcza gospodarka odpadami
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek. Organ po analizie złożonej dokumentacji: sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub...

Kategoria
prace geologiczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokumentowanie innych prac geologicznych

Przekazanie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek....

Kategoria
prace geologiczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Uzyskanie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze miasta Łodzi wymaga złożenia kompletnego wniosku przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadające tytuł prawny do zabytku. Po zakończeniu naboru wniosków do prac przystępuje komisja. Rozstrzygnięcie naboru następuje po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na dany rok. Po zakończeniu prac komisji i podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie udzielenia dotacji, wysyłane są pisemne powiadomienia do wnioskodawców o rozstrzygnięciach komisji.

Kategoria
zabytki
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie budynków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Uzyskanie dotacji na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie budynków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji wymaga złożenia kompletnego wniosku przez właściciela lub użytkownika wieczystego (w tym min. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości. Po zakończeniu naboru wniosków do prac przystępuje komisja. Rozstrzygnięcie naboru następuje po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na dany rok. Po zakończeniu prac komisji i akceptacji wyników przez Prezydenta Miasta Łodzi, wyniki publikowane są w BIP oraz wysyłane są pisemne powiadomienia do wnioskodawców o rozstrzygnięciach komisji.

Kategoria
budownictwo
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dzierżawa nieruchomości, ustalanie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wydanie pozwolenia na zajęcie terenu

Procedura dotyczy odpłatnego udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi zainteresowanemu korzystaniem z gruntu.

Kategoria
sprawy elektroniczne dzierżawy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi.

Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót, usunięcia awarii, umieszczenia urządzeń, reklam, obiektów budowlanych oraz zajęć na prawach wyłączności.

Kategoria
drogi dzierżawy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych na podstawie przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych do osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, objętych tytułem wykonawczym, poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych obowiązków o charakterze pieniężnym.

Przyjmowanie wniosków, skarg i zarzutów w sprawach wszczętych postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze pieniężnym oraz wydawanie w tych sprawach postanowień.

Kategoria
sprawy elektroniczne egzekucja i windykacja należności
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie obowiązków nałożonych w ramach zadań UMŁ

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym, prowadzona z urzędu, w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej wydawanych w ramach Urzędu Miasta Łodzi.

Kategoria
sprawy elektroniczne egzekucja i windykacja należności
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego...

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne pomoc finansowa
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Finansowanie osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy kosztów egzaminów i licencji

Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji jest formą aktywizacji zawodowej dofinansowywaną przez urzędy pracy, umożliwiającą uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych lub koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji jest możliwe do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Kategoria
praca wsparcie społeczne bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Generowanie profilu kandydata na kierowcę

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to indywidualny numer przyszłego kierowcy, bez którego nie można rozpocząć szkolenia ani przystąpić do egzaminu.

Wydaje go urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na podstawie orzeczenia lekarskiego, fotografii, kserokopii prawa jazdy (jeżeli dotyczy), po okazaniu dokumentu tożsamości i wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Kandydaci ubiegający się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem doręczają również orzeczenie psychologiczne.

Kategoria
prawo jazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;