Udzielenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Procedury powiązane
Wygaszenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy
Zmiana zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy
Szczegółowy opis procedury
Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie zezwolenia na regularny/regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym wymaga złożenia wniosku w formie papierowej w kancelarii urzędu bądź przesłania wniosku drogą pocztową na adres urzędu. Do wniosku należy dołączyć wymagane ustawowo załączniki.
Urząd dokonuje weryfikacji wniosku i załączonych dokumentów. W przypadku pozytywnej weryfikacji, urząd dokonuje analizy sytuacji rynkowej (w przypadku linii regularnych), uzgadnia przebieg linii z właściwym starostą (w przypadku linii po Łodzi i sąsiednim powiecie) i wydaje zezwolenie i opieczętowuje rozkłady jazdy. W przypadku negatywnej weryfikacji, urząd wzywa do doniesienia dokumentów i/lub poprawy rozkładu jazdy. Jeżeli wnioskodawca nie doniesie dokumentów lub nie poprawi rozkładu, urząd pozostawia sprawę bez rozpoznania (nie wydaje zezwolenia).

Termin i miejsce załatwienia sprawy
Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc)

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Drogowego i Biletów w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
IV piętro, pok. 404

Tel. +48 (42) 638-58-49

Opłaty
Opłaty
 Okres ważności zezwolenia   Opłata w złotych
Obszar Powiatu Obszar wykraczający poza jeden powiat
do 1 roku  250  350
do 2 lat  300  400
do 3 lat  350  450
do 4 lat  450  550
do 5 lat  550  600
 • Opłaty w przypadku zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób wynoszą 50% w/w opłat.
 • Za wydanie jednego wypisu do zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% wartości zezwolenia.

Numer konta do opłaty za wydanie zezwolenia:

Getin Bank S.A. 84 1560 0013 2025 0003 6201 0015 - obowiązuje do 31.12.2021 r.

Bank PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie, 66 1240 1037 1111 0011 0911 2821 - obowiązuje od 01.01.2022 r.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
skarbowa za pełnomocnictwo (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu) 17 zł


Nr konta Urzędu Miasta Łodzi do opłaty skarbowej:

Getin Bank S.A., 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź - obowiązuje do 31.12.2021 r.

Pekao S.A oddział w Warszawie, 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź - obowiązuje od 01.01.2022 r.

Dokumenty
Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Wniosek

druk do pobrania

Szablon   
 • Kserokopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (ilość wypisów + 5 szt.)
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • Cennik zawierający ulgi ustawowe (nie załącza się w przypadku przewozów regularnych specjalnych)
 • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 • Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (tylko w przypadku przewozów regularnych specjalnych)
Do wglądu:
 • Oryginały w/w dokumentów
Podstawa prawna
Podstawa prawna
 • ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 202)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2017 poz. 1605)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Natomiast stronie służy prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia tutejszemu organowi, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Realizatorzy
 • Jednostka
  Zarząd Dróg i Transportu
  Komórka
  Wydział Transportu Drogowego i Biletów

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;