Wygaszenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Procedury powiązane
Udzielenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy
Zmiana zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy
Szczegółowy opis procedury
Sposób załatwienia sprawy

Wygaszenie zezwolenia na regularny/regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w przypadku jego zrzeczenia się przez wnioskodawcę, wymaga złożenia wniosku online lub w formie papierowej (w kancelarii urzędu bądź przesłania wniosku drogą pocztową na adres urzędu). Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej. Urząd wydaje decyzję wygaszającą zezwolenie.

Termin i miejsce załatwienia sprawy
Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc)

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Drogowego i Biletów w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
IV piętro, pok. 404

Tel. +48 (42) 638-58-49

Opłaty
Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
skarbowa za wydanie decyzji wygaszającej  10 zł
skarbowa za pełnomocnictwo (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu) 17 zł

Nr konta Urzędu Miasta Łodzi:

Getin Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 - obowiązuje do 31.12.2021 r.

Bank Pekao S.A Oddział w Warszawie, 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź - obowiązuje od 01.01.2022 r.

Dokumenty
Wymagane dokumenty
 • Wniosek

druk do pobrania

Szablon   
formularz elektroniczny (ePUAP)
Formularz   
 • Potwierdzenie opłaty skarbowej
Podstawa prawna
Podstawa prawna
 • ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.)

 • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Natomiast stronie służy prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia tutejszemu organowi, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Realizatorzy
 • Jednostka
  Zarząd Dróg i Transportu
  Komórka
  Wydział Transportu Drogowego i Biletów

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;