Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę w formie pisma

Szczegółowy opis procedury
Sposób załatwienia sprawy

Jednostka Projektowa, Inwestor może złożyć wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę. Uzgodnienie wydawane jest w formie pisma.

Skrócony opis procedury
Najważniejsze etapy realizacji procedury:

KROK 1

Przejdź do wymaganych dokumentów

Złóż wniosek i załączniki

w Zarządzie, elektronicznie, mailem lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Odbierz dokument

zostanie przekazany w sposób uzgodniony z nadawcą wniosku

Przydatne informacje
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
Termin i miejsce załatwienia sprawy
Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

pok. 206, 313, 314, ul. Piotrkowska 173 - procedowanie spraw

Naczelnik Wydziału - pok. 309, ul. Piotrkowska 173

Zastępca Naczelnika - pok. 313, ul. Piotrkowska 173

Telefony:
+48 (42) 272-63-20
+48 (42) 638-49-70

Umawianie/rezerwacja wizyty

Osobisty kontakt z pracownikami wymaga umówienia wizyty:

Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej

Telefonicznie:

 • +48 (42) 272-67-15 – Śródmieście,
 • +48 (42) 638-49-70 – Bałuty,
 • +48 (42) 638-49-72 – Polesie,
 • +48 (42) 638-48-86 – Widzew,
 • +48 (42) 272-64-70 – Górna,
 • +48 (42) 272-67-16 – drogi wewnętrzne
Opłaty
Opłaty

Wydanie pisma nie jest postępowaniem administracyjnym - opłaty skarbowej za pełnomocnictwo nie wnosi się.

Dokumenty
Formy i miejsce składania dokumentów
 • listownie:
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Piotrkowska 173
   90-447 Łódź
 • osobiście:
  • kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173
 • pocztą elektroniczną: zdit@zdit.uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP
Termin składania dokumentów

Co najmniej 14 dni przed terminem kiedy jest potrzebna zgoda.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego/rysunków technicznych
 • Projekt budowlany obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę w dwóch egzemplarzach
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
Podstawa prawna
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)
Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
 • Jednostka
  Zarząd Dróg i Transportu
  Komórka
  Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;