Regulamin portalu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami obowiązujący do 28.10.2020 r.

 1. Portal Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, zwany dalej Portalem, jest prowadzony i administrowany przez Urząd Miasta Łodzi.
 2. Każdy ma możliwość nieograniczonego przeglądania zasobów Portalu, w tym informacji o sposobach realizacji procedur w Urzędzie Miasta Łodzi i wybranych miejskich jednostkach organizacyjnych, zgłaszania interwencji oraz sprawdzania statusu dokonanego zgłoszenia na podstawie wygenerowanego numeru.
 3. Portal nie służy do zgłaszania interwencji dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. Portal nie służy także do wnoszenia pism w formie dokumentu elektronicznego, np. podań, skarg i wniosków, petycji, wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 4. Po zarejestrowaniu się na Portalu uzyskuje się dodatkowo możliwość przeglądania swoich zgłoszeń z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym następuje logowanie do Portalu, korzystania z czatu z pracownikiem Urzędu Miasta Łodzi oraz otrzymywania newslettera. Ponadto mieszkaniec posiadający konto na Portalu otrzymuje powiadomienia na temat statusów dokonywanych zgłoszeń. Powiadomienia wysyłane są na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. W ramach przesyłanych zapytań i zgłoszeń oraz w trakcie czatu z pracownikiem Urzędu Miasta Łodzi nie oczekujemy podawania żadnych danych osobowych. Do realizacji zgłoszeń nie jest niezbędna identyfikacja.
 6. Każdy posiada uprawnienie do założenia na Portalu jednego aktywnego konta.
 7. Założenie konta na Portalu i korzystanie z niego jest bezpłatne.
 8. Rejestracja konta na Portalu jest możliwa tylko po wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Założenie konta wymaga również akceptacji regulaminu Portalu oraz podania wybranej nazwy użytkownika (loginu) i hasła (zgodnego z prezentowanymi wymaganiami).
 9. Newsletter jest wysyłany, po wyrażeniu dobrowolnej zgody, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Mieszkaniec może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez edycję swoich danych na koncie.
 10. Mieszkaniec może w każdym momencie zrezygnować z konta na Portalu lub wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co będzie równoznaczne z rezygnacją z konta na Portalu. Rezygnacja z konta lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje niezwłocznym zaprzestaniem przetwarzania danych, w tym zaprzestanie wysyłania newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Nazwa użytkownika oraz adres e-mail stanowią identyfikatory użytkownika w systemie Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. Niemożliwe jest zarejestrowanie konta z nazwą użytkownika lub adresem e-mail istniejącym już w systemie.
 12. Komunikacja w celu obsługi konta odbywa się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
 13. Mieszkaniec posiadający konto na Portalu jest zobowiązany do zachowania poufności hasła uzyskanego w trakcie rejestracji konta. Zabrania się udostępniania swojego konta innym osobom, jak również korzystania z kont należących do innych osób. Mieszkaniec ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia nazwy użytkownika (loginu) i hasła osobom trzecim.
 14. Jeżeli mieszkaniec stwierdzi fakt korzystania z jego konta przez inne osoby zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie administratora Portalu. W przypadku, gdy mieszkaniec nie powiadomi administratora Portalu o nieuprawnionym korzystaniu z jego konta przez osoby trzecie odpowiedzialność za ewentualne skutki takiego korzystania ponosi mieszkaniec.
 15. Korzystanie z konta musi się odbywać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 16. Niedopuszczalne jest umieszczanie w tekście zgłoszeń oraz w trakcie czatu treści łamiących obowiązujące przepisy prawa, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.
 17. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia takiej aktywności, administrator Portalu niezwłocznie dokona zablokowania lub usunięcia konta mieszkańca. Konto może także zostać zablokowane w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Działania mieszkańca polegające na próbie destabilizacji Portalu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 18. Wszelkie pytania, uwagi i nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Portalu oraz kont winny być zgłaszane Administratorowi Portalu.
 19. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O wszelkich zmianach zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym konta na Portalu. Brak akceptacji regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z konta.
 20. Urząd Miasta Łodzi dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu, rezygnacji z dalszego prowadzenia Portalu lub wyłączania wybranych funkcjonalności bez podania przyczyn.
 21. Regulamin Portalu obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;