Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 19

 

Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

Zajęcie pasa drogowego:

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze umowy.

Zezwolenie może dotyczyć zajęcia pasa drogowego w celu:

 • prowadzenia robót planowych,
 • umieszczenia urządzeń,
 • umieszczenia reklamy,
 • umieszczenia obiektu handlowego/usługowego,
 • umieszczenia stoiska handlowego
 • lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

Kategoria
drogi dzierżawy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Odwołanie od opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu

Wniosek odwoławczy składa osoba, która podważa słuszność nałożenia przez kontrolera biletów opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu. W przypadku osoby nieletniej wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Kategoria
komunikacja miejska opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Udzielenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Prowadzenie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym czyli przewozów prowadzonych w określonych odstępach czasu i określonymi trasami wymaga uzyskania zezwolenia. Zarząd Dróg i Transportu wydaje w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych dla przewoźników świadczących usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych w Łodzi i na liniach komunikacyjnych z Łodzi do jednego z sąsiednich powiatów.

Kategoria
transport
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Uzgadnianie lokalizacji nowych obiektów i urządzeń obcych w pasie drogowym w drodze decyzji administracyjnej

Sprawę wszczyna się na wystąpienie Inwestora (gestora sieci lub właściciela nieruchomości) lub pełnomocnika o uzgodnienie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub na działce, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna.

Kategoria
drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę w formie pisma

Jednostka Projektowa, Inwestor może złożyć wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę.

Kategoria
pozwolenia na budowę i rozbiórkę
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej krajowej lub dojazdu z drogi wewnętrznej

Jednostka projektowa lub inwestor uzgadnia projekt budowlany zjazdu z drogi krajowej lub dojazdu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), z działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna z drogi wewnętrznej.

Kategoria
drogi budownictwo
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie 60-minutowego biletu specjalnego

Bilety 60-minutowe specjalne wydawane są dla opiekunów osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub I grupę inwalidztwa wydaną przed dniem 1 stycznia 1998 r. przez organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wypis lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Kategoria
niepełnosprawni komunikacja miejska
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie abonamentu parkingowego dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania

Abonament parkingowy przysługuje osobom:

 • wskazującym w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych jako miejsce zamieszkania i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy Łódź w obszarze Strefy Płatnego Parkowania,
 • zameldowanym w posesji, która znajduje się na terenie działki leżącej w Strefie
 • korzystających z pojazdu na podstawie:
  • własności,
  • współwłasności,
  • umowy leasingu,
  • umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu,
  • umowy najmu lub dzierżawy zawartej z podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje lub wydzierżawia pojazdy.

Cena abonamentu: 240 zł/rok.

Kategoria
parkowanie opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Parkowania
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie abonamentu parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

Abonament parkingowy dla osoby niepełnosprawnej przysługuje osobie posiadającej kartę parkingową na jeden pojazd wskazany we wniosku.

Kategoria
niepełnosprawni parkowanie opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Parkowania
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości

Inwestor (właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna) lub jego pełnomocnik może wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości.

Kategoria
drogi geodezja i grunty
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie może dotyczyć zajęcia pasa drogowego w celu:

 • prowadzenia robót planowych,
 • usunięcia awarii,
 • umieszczenia urządzeń,
 • umieszczenia reklamy,
 • umieszczenia obiektu handlowego/usługowego,
 • umieszczenia stoiska handlowego (w rejonie cmentarzy, przedsklepowego),
 • lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

Kategoria
drogi budownictwo
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków

Zgodę na korzystanie z przystanków wydaje się dla podmiotów realizujących przewozy w ramach linii regularnych czyli przewozów prowadzonych w określonych odstępach czasu i określonymi trasami. Udzielona zgoda na korzystanie z przystanków jest czynnością poprzedzającą wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Kategoria
transport
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie zezwoleń na lokalizację i przebudowę zjazdów z drogi publicznej lub dojazdu z drogi wewnętrznej

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wniosek właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna lub pełnomocnika o uzgodnienie lokalizacji lub przebudowy zjazdu z drogi publicznej lub dojazdu z działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna.

Kategoria
drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wygaszenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Zezwolenie wygasza się w przypadku zrzeczenia się zezwolenia przez wnioskodawcę.

Kategoria
transport
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wyrażenie zgody na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym lub na działce, na której zlokalizowana jest droga wew. obiektów i urządzeń obcych w pasie drogowym w formie pisma

Sprawę wszczyna się na wystąpienie Inwestora (gestora sieci lub właściciela urządzenia) lub pełnomocnika o wyrażanie zgody na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym lub na działce, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym w formie pisma.

Kategoria
drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji.

Zezwolenie może dotyczyć zajęcia pasa drogowego w celu:

 • prowadzenia robót planowych,
 • umieszczenia urządzeń,
 • umieszczenia reklamy,
 • umieszczenia obiektu handlowego/usługowego,
 • umieszczenia stoiska handlowego
 • lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

Należy po wykonanych robotach (a także usunięciu awarii, usunięciu reklamy, obiektu) zgłosić teren pasa drogowego do odbioru, poprzez złożenie wniosku.

Kategoria
drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami

Zajęcie pasa drogowego:

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. (w przypadku dróg publicznych) oraz w drodze umowy (w przypadku dróg wewnętrznych).

Zezwolenie może dotyczyć zajęcia pasa drogowego w celu:

 • prowadzenia robót planowych,
 • umieszczenia urządzeń,
 • umieszczenia reklamy,
 • umieszczenia obiektu handlowego/usługowego,
 • umieszczenia stoiska handlowego
 • lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

Kategoria
drogi działalność gospodarcza dzierżawy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie szkody w pojeździe, szkody na osobie lub szkody w mieniu (innym niż pojazd)

W przypadku uszkodzenia pojazdu lub innego mienia albo doznania uszczerbku na zdrowiu na skutek stanu dróg za które odpowiada ZDiT, może przysługiwać odszkodowanie. Procedura dotyczy sposobu zgłaszania szkód. Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie za pośrednictwem formularza elektronicznego – link dostępny na stronie Zarządu. O wysokości odszkodowania decyduje Ubezpieczyciel.

Kategoria
pojazdy drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Zespół Utrzymania i Likwidacji Szkód
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zmiana zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Zezwolenie na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zmienia się w przypadku:

 1. zmiany nazwy, siedziby i adresu przedsiębiorcy
 2. zmiany rozkładu jazdy  (przebiegu trasy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków)

Kategoria
transport
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Transportu Drogowego i Biletów
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;