Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

Procedury powiązane
Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach
Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami
Szczegółowy opis procedury
Sposób załatwienia sprawy
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: prowadzenia robót planowych w pasie drogowym.

 • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 • Sposób odbioru zajętego pasa drogowego
  • Zgłoszenie pasa drogowego do odbioru.
  • Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach zostały określone w procedurze Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach.
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: prowadzenia robót w pasie drogowym w celu usunięcia awarii.

 • Kogo dotyczy

Gestorów/właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 • Sposób odbioru zajętego pasa drogowego
  • Zgłoszenie pasa drogowego do odbioru.
  • Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach zostały określone w procedurze Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach.
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń:
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

 • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia reklamy w pasie drogowym.

 • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia obiektu handlowego/usługowego.

 • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe)
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia stoiska handlowego (w rejonie cmentarzy, przedsklepowe).

 • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

Stoiska handlowe przy cmentarzach

Procedura przyznawania stoisk handlowych przy cmentarzach zlokalizowanych przy drogach publicznych została określona w procedurze „Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy terenów dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami.”

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (pozostałe)
 • Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

 • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

Skrócony opis procedury
Najważniejsze etapy realizacji procedury:

KROK 1

Przejdź do wymaganych dokumentów

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Zarządzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Odbierz decyzję

Przydatne informacje
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • decyzja może mieć formę elektroniczną
Termin i miejsce załatwienia sprawy
Termin realizacji

Miesiąc, zgodnie z treścią art. 35 KPA.

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń w Zarządzie Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
90-447 Łódź 

Umawianie/rezerwacja wizyty

Osobisty kontakt z pracownikami wymaga umówienia wizyty:

+48 (42) 638-49-11 (Centrala)

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Drogi publiczne:
Roboty planowe:

 • Bałuty: +48 (42) 272-62-93
 • Górna: +48 (42) 638-49-60
 • Śródmieście: +48 (42) 272-67-27
 • Polesie: +48 (42) 272-67-17
 • Widzew: +48 (42) 638-49-74
 • zjazdy, remonty elewacji: +48 (42) 638-49-14

Obiekty budowlane, reklamy, prawa wyłączności:

 • Bałuty, Polesie (obiekty, prawa wyłączności), Śródmieście: +48 (42) 638-49-57
 • Górna: +48 (42) 272-67-18
 • Polesie (reklamy), Widzew: +48 (42) 638-58-90
 • Śródmieście: +48 (42) 272-67-29
 • Zmiany właścicieli urządzeń: +48 (42) 272-62-93
Opłaty
Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

za każde pełnomocnictwo (zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa notarialne oraz udzielane wstępnym, zstępnym, rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsularne, siły zbrojne, organizacje międzynarodowe wraz z ich przedstawicielstwami, członkowie ich personelu oraz osoby z nimi zrównane jeżeli nie są oni obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP; jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pożytku publicznego wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego; osoby przedstawiające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa)

17 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

Pekao S.A. Nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź

inne - opłata za zajęcie pasa drogowego:

Uchwała Nr X/360/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (ze zm.).

Za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie ww. uchwał.

Konto dla innych opłat:

84 1240 1037 1111 0011 0911 2788 Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie od 01.01.2022 r.

W tytule przelewu należy podać numer decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Dokumenty
Formy i miejsce składania dokumentów
 • osobiście:
  • kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173
 • listownie
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Piotrkowska 173
   90-447 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP
Termin składania dokumentów

Miesiąc przed planowanym zajęciem pasa drogowego lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Wymagane dokumenty
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej
 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia w skali 1:500 lub 1:1000
 • Zatwierdzony przez Urząd Miasta Łodzi - Biuro Inżyniera Miasta, Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach projekt organizacji ruchu
 • Decyzja lokalizacyjna wydana przez Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej w ZDiT
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Harmonogram robót
 • W przypadku naruszenia jezdni drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej należy załączyć technologię odtworzenia naruszonych nawierzchni uzgodnioną przez Wydział Eksploatacji Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDiT
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej
 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia
 • Zatwierdzony przez Urząd Miasta Łodzi - Biuro Inżyniera Miasta, Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach projekt organizacji ruchu
 • W przypadku naruszenia jezdni drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej należy załączyć technologię odtworzenia naruszonych nawierzchni uzgodnioną przez Wydział Eksploatacji Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDiT
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • Plan sytuacyjny pasa drogowego z naniesioną lokalizacją umieszczanego uzbrojenia
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z decyzją lokalizacyjną wydaną przez Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej ZDiT
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej ZDiT
 • Projekt techniczny reklamy
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Projekt szaty graficznej reklamy (zdjęcia)
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z decyzją lokalizacyjną wydaną przez Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej w ZDiT
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Projekt techniczny obiektu
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe):
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • Mapa z zaznaczeniem zajęcia pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (pozostałe):
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • Mapa z zaznaczeniem zajęcia pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Zatwierdzony przez Biuro Inżyniera Miasta projekt organizacji ruchu (tylko w przypadkach gdy zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji np. plany zdjęciowe, stanowiska postojowe tzw. koperty)
 • Oryginał pełnomocnictw lub poświadczone notarialnie kopie
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
Zarząd Dróg i Transportu zastrzega możliwość wzywania do dostarczenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpoznania sprawy np. uzgodnień z gwarantem wykonanej nawierzchni drogi w przypadku konieczności jej naruszenia przed upływem okresu gwarancji, uzgodnień z wykonawcą robót drogowych w celu jednoczesnego zrealizowania inwestycji drogowej i niedrogowej
Podstawa prawna
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),
 • uchwała Nr X/360/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (ze zm.), 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
 • zarządzenie Nr 9103/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi (ze zm.).
Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w kancelarii Centrum Usług Wspólnych, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 171/173.

Realizatorzy
 • Jednostka
  Zarząd Dróg i Transportu
  Komórka
  Wydział Zezwoleń

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;