Zgłoszenie szkody w pojeździe / szkody osobowej

Szczegółowy opis procedury
Sposób załatwienia sprawy
 1. Szkoda w pojeździe:
  • pobranie wniosku ze strony UMŁ lub ZDiT,
  • złożenie wypełnionego wniosku – zawiadomienie o szkodzie w pojeździe wraz z załącznikami w Kancelarii Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łódź, listownie, drogą elektroniczną, e-PUAP
  • rejestracja szkody (w ZDiT oraz u Ubezpieczyciela Miasta za pośrednictwem Brokera Miasta)
  • ocena kompletności złożonych dokumentów,
  • ocena zdarzenia przez pracownika merytorycznego,
  • przekazanie wymaganych dokumentów do ubezpieczyciela (zakończenie postępowania przez ZDiT).
 2. Szkoda na osobie:
  • złożenie wniosku w formie pisemnej w Kancelarii Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łódź, listownie, drogą elektroniczną, ePUAP), 90-447 Łódź, listownie, drogą elektroniczną, ePUAP
  • wraz z załącznikami:
   • dane osobowe osoby poszkodowanej wraz z nr telefonu kontaktowego i adresem korespondencyjnym,
   • określenie daty i precyzyjnego wskazanie miejsca zdarzenia (szkic lub dokumentacja fotograficzna z zaznaczonym miejscem zdarzenia),
   • oświadczenie świadka/świadków (jeżeli występowali)
  • ocena kompletności dokumentacji wraz z rejestracją szkody (w ZDiT oraz u Ubezpieczyciela Miasta za pośrednictwem Brokera Miasta)
  • ocena zdarzenia przez pracownika merytorycznego, przekazanie wymaganych dokumentów do ubezpieczyciela (zakończenie postępowania przez ZDiT).
Skrócony opis procedury
Najważniejsze etapy realizacji procedury:

KROK 1

Przejdź do wymaganych dokumentów

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Zarządzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj

na kontakt ze strony firmy ubezpieczeniowej

KROK 3

Uzupełnij dokumentację

wymaganą przez ubezpieczyciela

KROK 4

Czekaj

na decyzję ubezpieczyciela

Przydatne informacje
 • możliwość złożenia wniosku online
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
Termin i miejsce załatwienia sprawy
Termin realizacji

Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe (art. 817 Kodeksu cywilnego).

Miejsce załatwienia

Samodzielne Stanowisko ds. Likwidacji Szkód w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, IV piętro, pokój 403 

Umawianie/rezerwacja wizyty

Osobisty kontakt z pracownikami wymaga umówienia wizyty:

+48 (42) 638-49-11 (Centrala)

42 638-58-68

Opłaty
Opłaty

Brak

Dokumenty
Formy i miejsce składania dokumentów
 • listownie:
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Piotrkowska 173
   90-447 Łódź
 • osobiście:
  • kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173
 • pocztą elektroniczną: zdit@zdit.uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP
Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie

Wymagane dokumenty
 • Zawiadomienie o szkodzie w pojeździe
 • Określenie daty i precyzyjne wskazanie miejsca zdarzenia (szkic, dokumentacja fotograficzna z zaznaczonym miejscem zdarzenia)
 • Oświadczenie świadka/świadków (jeżeli występowali)
Podstawa prawna
Podstawa prawna
 • art. 6 i art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)
Tryb odwoławczy

Obowiązuje tylko ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Realizatorzy
 • Jednostka
  Zarząd Dróg i Transportu
  Komórka
  Samodzielne Stanowisko ds. Likwidacji Szkód

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;