Wydanie 60-minutowego biletu specjalnego

Szczegółowy opis procedury
Sposób załatwienia sprawy
 1. Bilety dla opiekunów podopiecznych wydaje bezpośrednio ZDiT na podstawie następujących dokumentów:
  • prawidłowo wypełnionego wniosku, złożonego według załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 6340/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie,
  • oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • prawidłowo wypełnionego wniosku, złożonego według załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 6340/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie, za pośrednictwem jednostek, które zobowiązane są do składania pisemnych zapotrzebowań na bilety i ich pobierania ze ZDiT.
 2. Bilety wydawane są wyłącznie jednemu z rodziców lub opiekunów podopiecznego, bądź samemu podopiecznemu po przekroczeniu 18 roku życia oraz przedstawicielowi placówki.

Przy odbiorze należy okazać oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności lub wypisu lekarza orzecznika ZUS, przedstawionego do wglądu.

Skrócony opis procedury
Najważniejsze etapy realizacji procedury:

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną

KROK 2

Zgłoś się po odbiór biletów

do Wydziału Transportu Drogowego i Biletów

Przydatne informacje
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
Termin i miejsce załatwienia sprawy
Termin realizacji

1-7 dni

Miejsce załatwienia

Składanie wniosków:

Kancelaria Centrum Usług Wspólnych,

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 171/173

Odbiór:

Wydział Transportu Drogowego i Biletów w Zarządzie Dróg i Transportu

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

pn., śr., czw., pt.: 08:00 – 15:00

Telefony:

+48 (42) 638-58-43

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie - +48 (42) 638-58-43

Opłaty
Opłaty

Brak

Dokumenty
Formy i miejsce składania dokumentów
 • listownie:
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Piotrkowska 173
   90-447 Łódź
 • osobiście:
  • Kancelaria Centrum Usług Wspólnych
   Łódź ul. Piotrkowska 171/173
  • Kancelaria Centrum Usług Wspólnych
   Łódź ul. Piotrkowska 171/173 - skrzynka podawcza (urna)
 • pocztą elektroniczną: zdit@zdit.uml.lodz.pl
Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie jednorazowych 60-minutowych biletów specjalnych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6340/VIII/21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 stycznia 2021 r.
 • Oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Podstawa prawna
Podstawa prawna
 • zarządzenie Nr 6340/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie
 • uchwała Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2393 ze  zm.). 
Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
 • Jednostka
  Zarząd Dróg i Transportu
  Komórka
  Wydział Transportu Drogowego i Biletów

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;