Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach

Procedury powiązane
Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej
Szczegółowy opis procedury
Sposób załatwienia sprawy
 1. Inwestor/Dzierżawca lub jego pełnomocnik, zgodnie z pouczeniem zawartym na odwrocie decyzji/umowy, jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty upływu ważności decyzji/umowy zgłosić na piśmie do ZDiT gotowość do odbioru pasa drogowego.
 2. Pracownik Wydziału Zezwoleń w ZDiT, prowadzący sprawę przyjmuje zgłoszenie i wyznacza termin odbioru (nie dłuższy niż 30 dni od daty zgłoszenia).
 3. W wyznaczonym dniu następuje komisyjny przegląd pasa drogowego i w zależności od jego wyniku spisywany jest odpowiedni protokół:
  1. protokół odbioru końcowego – spisywany jest, gdy w wyznaczonym terminie odbioru dostarczono wszystkie wymagane dokumenty (próby zagęszczenia gruntu, atesty, oświadczenia) oraz, gdy pas drogowy został odtworzony i uporządkowany bez zastrzeżeń.
   Odbiór końcowy wybudowanego zjazdu indywidualnego lub publicznego dokonywany jest po komisyjnym odbiorze w terenie i w przypadku braku uwag do wykonanych prac oraz doręczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej spisywany jest końcowy protokół odbioru.
   Dokumentacja odbiorowa winna zawierać:
   • wyniki badań zagęszczenia gruntu  - wykonane przez laboratorium drogowe,
   • deklaracje zgodności na wbudowane materiały,
   • wyniki badań nośności podbudowy (dla podbudowy z kruszywa) oraz wyniki badań równości ułożonej nawierzchni – wykonane przez laboratorium drogowe,
   • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami,
   • inwentaryzację powykonawczą – z potwierdzeniem (pieczątką) naniesienia na mapę  Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.
  2. Protokół z przeglądu technicznego – spisywany jest, gdy stwierdza się usterki lub brak jest dokumentacji odbiorowej. W protokole wymienia się rodzaj usterek lub wykaz brakujących dokumentów odbiorowych i określa się termin ich usunięcia lub doręczenia. Po upływie terminu wyznaczającego czas na usunięcie usterek, komisja dokonuje ponownego przeglądu pasa drogowego i jeśli jego wynik jest pozytywny oraz gdy dostarczono wszystkie wymagane do odbioru dokumenty (próby zagęszczenia gruntu, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenia i wyniki badań laboratoryjnych jakości wykonanych prac odtworzeniowych) komisja spisuje protokół odbioru końcowego. Protokół z przeglądu technicznego spisuje się również w sytuacji, gdy roboty zostały zakończone, natomiast warunki atmosferyczne uniemożliwiają dokonanie odbioru, np. ze względu na zalegający śnieg lub utrzymujące się po długotrwałych opadach nawodnienie terenu. W protokole takim wyznacza się przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego w sprzyjających warunkach atmosferycznych, np. na wiosnę. W przypadku ponownego negatywnego przeglądu Inwestor/Dzierżawca lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć ponowny wniosek o wydanie decyzji/zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego/terenu drogi wewnętrznej, uzyskać decyzję/umowę, wnieść opłaty i po prawidłowym wykonaniu robót ponownie zgłosić pas drogowy/teren drogi wewnętrznej do odbioru.
  3. Protokół odbioru warunkowego – spisywany jest, gdy wynik przeglądu jest pozytywny, doręczone zostały pozytywne wyniki badań zagęszczenia gruntu, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenia i wyniki badań laboratoryjnych jakości wykonanych prac odtworzeniowych, ale np. roboty wykonywane były w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i zachodzi konieczność obserwacji pasa drogowego po zakończeniu prac lub, gdy jest brak kiełkowania wysianej trawy albo, gdy z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne została odtworzona zastępcza nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego, która będzie docelowo odtworzona w czasie prawidłowych warunków atmosferycznych.
   W protokole wyznacza się termin odbioru końcowego i w wyznaczonym okresie dokonuje się ponownego przeglądu. Przy pozytywnym wyniku spisuje się protokół odbioru końcowego. Gdy wynik negatywny – postępowanie jak w punkcie 3.2.
  4. Naczelnik Wydziału Zezwoleń oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Zezwoleń oraz pracownik nadzorujący sprawę upoważnieni są do zlecania wykonania wyrywkowych, kontrolnych, laboratoryjnych badań drogowych przez Wydział Badań Laboratoryjnych ZIM.
   Oględziny w terenie oraz podpisywanie protokołu są powtarzane do czasu całkowitego odtworzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
Termin i miejsce załatwienia sprawy
Termin realizacji

Zgodnie z treścią art. 35 KPA.

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Opłaty
Opłaty
 Rodzaj opłaty  Wysokość opłaty
za każde pełnomocnictwo (zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa notarialne oraz udzielane wstępnym, zstępnym, rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsularne, siły zbrojne, organizacje międzynarodowe wraz z ich przedstawicielstwami, członkowie ich personelu oraz osoby z nimi zrównane jeżeli nie są oni obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP; jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pożytku publicznego wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego; osoby przedstawiające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa) 17 zł
Dokumenty
Wymagane dokumenty

Pas drogowy, droga publiczna, droga wewnętrzna, odbiór

formularz elektroniczny (ePUAP)
Formularz   
 • Wyniki badań zagęszczenia gruntu – wykonane przez laboratorium drogowe
 • Deklaracje zgodności na wbudowane materiały – wbudowanie w określony zjazd powinno być potwierdzone zapisem kierownika budowy
 • Wyniki badań nośności podbudowy (dla podbudowy z kruszywa) – wykonane przez laboratorium drogowe
 • Wyniki badań równości ułożonej nawierzchni – wykonane przez laboratorium drogowe
 • Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz ostatecznym pozwoleniem na budowę
 • Inwentaryzacja powykonawcza – posiadająca potwierdzenie (pieczątkę) naniesienia na mapę w Łódzkim Ośrodku Geodezji
Podstawa prawna
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
Tryb odwoławczy

Drogi publiczne:

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 171/173.

Drogi wewnętrzne:

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane  będą one przez sąd powszechny.

Realizatorzy
 • Jednostka
  Zarząd Dróg i Transportu
  Komórka
  Wydział Zezwoleń

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;